KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” informuję, iż:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prodeck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Fabrycznej 6, 32-005 Niepołomice;

2)      Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu wykonania, zawartej z Panią/Panem umowy, w celu analityki internetowej, statystycznym, personalizacyjnym oraz dostosowania strony www.fajnadeska.pl do potrzeb użytkowników, w celu kontaktu z użytkownikiem za pomocą formularza kontaktowego, w celu realizacji prawnego obowiązku ciążącego na administratorze w postaci w szczególności prowadzenia ksiąg rachunkowych, w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń, wynikających ze stosunku prawnego pomiędzy Panią/Panem a administratorem oraz obroną przed takimi roszczeniami, na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (przekazywanie treści handlowych na adres e-mail, telefonicznej), na profilowaniu – stworzeniu profilu Klienta z wykorzystaniem algorytmów komputerowych na podstawie jego zachowań w sieci oraz podawanych danych osobowych oraz na monitorowaniu jakości usług oraz prowadzeniu badań satysfakcji Klienta;

3)      Pani/Pana dane osobowe zbierane są na podstawie Pani/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w odniesieniu do danych niezbędnych do wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w odniesieniu do danych niezbędnych do wykonania ciążącego na administratorze obowiązku w postaci w szczególności prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w odniesieniu do danych niezbędnych do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń, wynikających ze stosunku prawnego pomiędzy Panią/Panem a administratorem oraz obroną przed takimi roszczeniami, na prowadzeniu marketingu bezpośredniego, na profilowaniu – stworzeniu profilu Klienta z wykorzystaniem algorytmów komputerowych na podstawie jego zachowań w sieci oraz podawanych danych osobowych, a także na monitorowaniu jakości usług oraz prowadzenia badań satysfakcji Klienta;

4)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do momentu ustania przyczyny ich gromadzenia w celu przetwarzania. Dane związane z realizacją umowy przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, związanego z umową (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej) lub nie dłuższy niż jest to konieczne dla realizacji umowy. Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzane będą do momentu cofnięcia tej zgody. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przechowywane będą do momentu wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora przetwarzane będą przez okres występowania tego interesu (np. do momentu przedawnienia roszczeń). Dane przechowywane w celu rozwiązywania sporów, dochodzenia roszczeń, w tym roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji przechowywane będą nie dłużej niż 10 lat od zakończenia okresu trwania umowy;

5)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi, w tym dostawcy niezbędnego oprogramowania, podmioty świadczące na rzecz administratora usługi księgowe, informatyczne, prawne lub doradcze, dostawcy towarów (poczta, kurierzy), banki oraz podmioty obsługujące płatności, podmioty obsługujące oprogramowanie, służące do analityki internetowej oraz dostawcy systemu ankiet opiniujących, a w przypadku wyboru płatności ratalnej także podmioty kredytujące;

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada także Pani/Pan prawo do przeniesienia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. W celu realizacji tych praw, odpowiedni wniosek powinien
zostać przesłany na adres mailowy
sklep@fajnadeska.pl, pisemnie na adres:
Prodeck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Fabryczna 6, 32-005 Niepołomice
lub telefonicznie pod numerem 691112279

6)      jeżeli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, w każdym momencie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody. Nie wpływa to na legalność przetwarzania dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może nastąpić w tej samej formie, w jakiej została udzielona;

7)      w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8)      podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej wykonania. Podanie danych osobowych uzasadnione jest realizacją umowy;

9)      Pani/Pana dane osobowe podlegają profilowaniu do celów marketingu bezpośredniego. Profilowanie opiera się na zasadzie analizy dotychczasowych zakupów, dokonanych w sklepie internetowym administratora oraz aktywności na witrynie www.fajnadeska.pl. Na tej podstawie dokonywana jest prezentacja produktów, mogących znajdować się w kręgu zainteresowań osoby, dokonującej zakupu lub też przyznawany jest odpowiedni rabat. Przyznanie zniżki bądź też prezentacja określonych produktów częściej lub w pierwszej kolejności są podstawowymi konsekwencjami profilowania. Do konsekwencji tych nie należy, w szczególności, decyzja o zawarciu lub odmowie zawarcia umowy. Ma Pani/Pan prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

Informacje o plikach cookies
Podmiotem zamieszczającym na teleinformatycznym urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Prodeck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach, ul. Fabryczna 6, 32-005 Niepołomice (dalej „Administrator”).

Strona www.fajnadeska.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

                   Nazwa cookie          Rodzaj Cel i zawartość:

 •        __utmz       trwały   przechowuje informacje o tym, skąd do Administratora trafił Klient;
 •       __utma       trwały   przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego Klienta;
 •        __utmb       trwały   przechowują czas wizyty/przebywania na stronie Administratora;
 •       __utmc       trwały   przechowują czas wizyty/przebywania na stronie Administratora.
 1.        Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez klienta ze strony internetowej www.fajnadeska.pl.
 2.        Przed rozpoczęciem korzystania z witryny użytkownik powinien wyrazić zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Przed wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookies nie jest możliwe korzystanie z witryny. Nawigowanie po stronie jest niemożliwe bez wyrażenia zgody, gdyż zgoda ta zaciemnia cały obszar witryny. Jeżeli użytkownik serwisu nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies, powinien witrynę opuścić. Zgoda na wykorzystywanie plików cookies w każdej chwili może zostać przez użytkownika wycofana lub zmodyfikowana. Klient ma możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji jakie stanowią pliki cookies, za pomocą zmiany ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym.
 3.        Klient może w każdym czasie zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej na używanym telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Wskazana powyżej zmiana może jednakże spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej www.fajnadeska.pl. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce może mieć także wpływ na funkcjonowanie plików cookies na innych odwiedzanych przez użytkownika stronach internetowych.
 4.        Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu w związku z funkcjonowaniem plików cookies nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta, ani oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 5.        Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronie www.fajnadeska.pl.
 6.        Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane również przez współpracujących z administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 7.        Użytkownik jest zobowiązany do ochrony i utrzymania w tajemnicy danych umożliwiających dostęp do jego konta (login i hasło).
 8.    Wszelkie działania realizowane za pomocą konta użytkownika oraz oświadczenia woli składane po uwierzytelnieniu z użyciem prawidłowo podanych danych w postaci loginu i hasła użytkownika, przypisane będą użytkownikowi będącemu dysponentem tychże danych.

11. Administrator stosuje mechanizm plików cookies w celu:

a)         zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych;

b)        weryfikacji i rozwoju swojej oferty (dostosowanie witryny do potrzeb użytkowników);

c)         statystycznych, personalizacyjnych, analityki internetowej.