REGULAMIN SPRZEDAŻY

PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

        I            Definicje pojęć użytych w Regulaminie.

 1.       Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2.        Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów:

a)    firmę kurierską;

b)   Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

 1.        Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nieposiadający Konta Użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.
 2.        Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu (w tym również Konsument).
 3.        Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4.        Konto Użytkownika - element strony internetowej Sklepu, dzięki któremu możliwe jest m.in. zawieranie Umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, uzyskanie powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia oraz sprawdzanie historii zakupów.
 5.        Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze. zm.).
 6.        Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną http://www.fajnadeska.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 7.        Sprzedawca – Prodeck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach (kod pocztowy: 32-005) przy ulicy Fabrycznej 6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000350961, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS posługująca się numerem NIP: 683-20-46-211, numerem REGON: 121103730, aktualny adres e-mail i kontaktowy numer telefonu są podane na stronie internetowej www.fajnadeska.pl w zakładce „Kontakt”.
 8.    Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
 9.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016.380 ze zm.), zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 10.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Formularza Zamówienia bądź Konta Użytkownika, określające rodzaj i liczbę Towarów oraz sposób dostawy.

        II           Postanowienia ogólne.

 1.        Regulamin określa zasady składania Zamówień i sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 2.        Składanie Zamówień za pomocą Formularza Zamówień bądź Konta Użytkownika przez Klientów jest bezpłatne. 
 3.        Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy następujące usługi:

a)      obsługę procesu składania Zamówień;

b)      obsługę procesu sprzedaży Towarów;

c)       przekazywanie dokumentów związanych ze sprzedażą Towarów.

 1.        Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies na zasadach opisanych w punkcie XIII. Regulaminu - Polityka prywatności.
 2.        W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3.        Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, a także przesyłania Klientom niezamówionej informacji handlowej (spam), dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet m.in. przed oprogramowaniem typu malware, spyware, robakami internetowymi oraz innego rodzaju niechcianym i „złośliwym” oprogramowaniem, tj. np. wabbit czy trojan. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Konta Użytkownika. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, także Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4.        Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności majątkowe prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, jak również prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 5.        Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.fajnadeska.pl oraz sporządzić jego wydruk lub skopiować na swoje urządzenie końcowe.
 6.        Regulamin określa w szczególności:

a)      zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Użytkownika w ramach Sklepu;

b)      zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy sprzedaży na odległość;

c)       zasady i tryb wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość;

d)      zasady postępowania reklamacyjnego.

       10. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system                                   teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)         obsługiwanie przeglądarki internetowej typu Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej bądź Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej bądź Opera w wersji 7.0 lub wyższej bądź Google Chrome w wersji 12.0.0 lub wyższej;

b)        włączonej obsługi plików cookies oraz obsługi Javascript;

c)         rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli (rozdzielczość zalecana);

d)        poczty elektronicznej i posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

        11. Dane adresowe i kontaktowe, pod którymi Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:

Prodeck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Fabryczna 6, 32-005 Niepołomice

e-mail: sklep@fajnadeska.pl

tel. +48 12 289 09 10, +48 664986600

nr rachunku bankowego PLN: 97 1140 2017 0000 4902 1308 6868

        III            Informacje o Towarach.

 1.          Towary przedstawione na stronie Sklepu są nowe i pełnowartościowe oraz nieobciążone wadami. Dostępne są również w formie outlet, o specyfikacji których informują szczegółowe opisy produktów.
 2.        Informacja o cenie podawana na stronie http://www.fajnadeska.pl ma charakter wiążący. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia w wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedawcę.
 3.          Cena Towaru uwidoczniona w Sklepie podana jest w złotych polskich, jest ceną brutto i nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy, za wyjątkiem odbioru osobistego, pokrywa Klient. Koszty te zostają wskazane w momencie wyboru przez Klienta sposobu dostawy Towarów.

        IV            Zasady rejestracji i korzystania z Konta Użytkownika.

 1.        Rejestracja Konta Użytkownika w ramach Sklepu jest opcjonalna i nieodpłatna. Klient może złożyć Zamówienie również bez dokonania rejestracji, za pomocą Formularza Zamówień, po zapoznaniu się z Regulaminem i po jego akceptacji.
 2.        Sprzedawca zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi możliwości korzystania z Konta Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, przy poszanowaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3.        Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Sklepu oraz ustalenie indywidualnego hasła do Konta Użytkownika.
 4.        Rejestracja jest możliwa po zaakceptowaniu Regulaminu oraz podaniu danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5.        Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę.
 6.        Sprzedawca, może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Konta Użytkownika oraz ograniczyć, całkowicie lub częściowo, dostęp do składania Zamówień za pomocą Formularza Zamówień, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)      podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne,  wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b)      dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;

c)       dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy;

d)      dokona Zamówienia i go nie opłaci bądź nie odbierze.

       7.       Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może powtórnie               zawrzeć ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

       8.       Niezależnie od postanowień punktów IV.6-7. Regulaminu, Sprzedawca, w każdym czasie i           bez podawania przyczyn jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika i uniemożliwienia                   Klientowi składania Zamówień z wykorzystaniem Konta Użytkownika oraz za pomocą Formularza           Zamówień. Informację w zakresie opisanym w zdaniu poprzedzającym Sprzedawca przesyła na             adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji.

       9.      Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu, ani dostawcą innych publicznie dostępnych           usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz.         243, ze zm.) i nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia od siebie niezależne.

      10.       Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach            Sklepu.

      11.  Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)      nie dostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b)      korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c)       nie podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu nie zamówionej informacji handlowej (spam);

d)      korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

e)      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f)       korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

        V           Przyjmowanie i realizacja Zamówień.

 1.        Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2.        W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, Klient musi dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie poprzez dodanie go do „koszyka” i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty lub informacje.
 3.        Zamówienie można składać za pośrednictwem Formularza Zamówień dostępnego dla Klientów niezarejestrowanych oraz za pomocą Konta Użytkownika dostępnego po rejestracji Klienta.
 4.        Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza ofertę zawarcia Umowy sprzedaży skierowaną przez Klienta do Sprzedawcy.
 5.        Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 6.        Następnie, po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Wraz z wiadomością e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym przesłana zostanie do Klienta informacja o przewidywanym terminie dostawy Towarów. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie V.4. Regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7.        Po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta Użytkownika lub składania Zamówienia adres.
 8.        Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych wskazanych w przesłanej mu przez Sprzedawcę wiadomości e-mail po dokonaniu Zamówienia i w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości zobowiązany jest do ich zgłoszenia Sprzedawcy w terminie do jednego Dnia roboczego od daty jego otrzymania, na adres e-mail lub kontaktowy numer telefonu wskazany na stronie internetowej www.fajnadeska.pl w zakładce „Informacje o sklepie”.
 9.        W przypadku braku zgłoszenia przez Klienta nieprawidłowości, zgodnie z postanowieniami punktu poprzedzającego, Umowa sprzedaży zostaje uznana za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji, w dniu określonym zgodnie z punktem V.6.zd.3. Regulaminu.
 10.    W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zakresu wybranych Towarów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu. Modyfikacja treści Zamówienia przez Klienta po naciśnięciu przycisku „Zamawiam” jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy, w szczególności jeżeli wyrażenie zgody na wniosek Klienta jest niemożliwe ze względów technicznych lub wiązałoby się ze znacznymi niedogodnościami dla Sprzedawcy, względnie byłoby sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym lub zawartymi przez Sprzedawcę umowami z podmiotami trzecimi.
 11.    Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiona zostanie faktura VAT.
 12.    Cena wskazana w wiadomości e-mail przesłanej Klientowi przez Sprzedawcę po dokonaniu Zamówienia stanowić będzie całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy przez siebie wybranej w toku składania Zamówienia.

     13.  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień         Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub             przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających                 zakup Towaru, w tym paragonu lub faktury VAT.

        VI            Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia.

 1.        Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, z zastrzeżeniem wyboru sposobu dostawy wskazanego w punkcie VI.3.c Regulaminu.
 2.        Towary będą odbierane przez Klienta w dacie odbioru wskazanej przez Sprzedawcę, zgodnie z punktem V.6.zd.2 Regulaminu.
 3.        Dostawa zamówionych Towarów, po wcześniejszym uregulowaniu przez Klienta jej kosztów (za wyjątkiem odbioru osobistego), odbywa się za pośrednictwem:

a)      firmy kurierskiej – przewidywany czas dostawy 2-5 dni od momentu zawarcia Umowy sprzedaży;

b)      Poczty Polskiej - czas dostawy 2-7 dni od momentu zawarcia Umowy sprzedaży ;

 1.        Realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę wynosi maksymalnie 7 dni od momentu zawarcia Umowy sprzedaży. Do tego czasu należy dodać czas dostawy, który jest podany w punkcie VI.3. Regulaminu.
 2.       Termin dostawy i realizacji Zamówienia wskazany w Regulaminie liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z punktem VI.3-4. Regulaminu.
 3.        Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w Dni robocze. Zamówienia składane po godzinie 13:00 oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy są uznawane za złożone następnego Dnia roboczego.
 4.        W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 5.        Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 6.        Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest do bardzo starannego zbadania Towaru w chwili jego odbioru od Sprzedawcy lub Dostawcy pod względem ilościowym, zgodności z Zamówieniem oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Po dokonaniu zbadania Towaru, Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest podpisać dokument wydania Towaru (WZ).
 7.    Podpisanie dokumentu wydania Towaru jest równoznaczne ze stwierdzeniem przez Klienta niebędącego Konsumentem zgodności otrzymanego Towaru z Zamówieniem i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy bardzo starannym zbadaniu Towaru podczas odbioru.
 8.    Klient niebędący Konsumentem nie może zwolnić się od obowiązków wskazanych w punktach poprzedzających i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
 9.    Ryzyko utraty lub uszkodzenia lub pogorszenia Towarów, jak również odpowiedzialność za Towar przechodzi ze Sprzedawcy na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania mu Towaru, a w przypadku powierzenia Towaru Dostawcy z chwilą wydania Towaru Dostawcy. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi ryzyko utraty lub uszkodzenia lub pogorszenia Towarów przechodzi na Konsumenta z chwilą ich wydania Konsumentowi, przy czym za wydanie rzeczy uważa się także jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
 10.    W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

    14. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez            wad.

        VII            Formy płatności.

 1.        Klient zobowiązany jest do uregulowania ceny za Towar oraz dostawę Towarów, z zastrzeżeniem wyboru formy płatności wskazanej w punkcie VII.4.c-d Regulaminu.
 2.        W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy
  2-dniowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany w Zamówieniu. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca uznaje, iż Klient odstąpił od złożonego Zamówienia.
 3.        Za datę zapłaty (uiszczenia określonej kwoty na rzecz Sprzedawcy) uznaje się dzień uznania wpłaconej przez Klienta kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4.        Sprzedawca obsługuje następujące formy płatności:

a)       przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy). W tytule płatności należy podać numer składanego Zamówienia;

b)      przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności dostępny na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/ (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu dostępnego na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/ o dokonaniu płatności przez Klienta);

 1.        Sprzedawca nie pokrywa kosztów, jakie poniesie Klient w związku z realizacją płatności na rzecz  Sprzedawcy w jakiejkolwiek z form wskazanych w punkcie VII.4. Regulaminu.
 2.          W przypadku, gdy do odbioru Towaru nie dojdzie w siedzibie Sprzedawcy, Klient zobowiązany będzie do poniesienia kosztów transportu, zgodnie z informacją wskazaną w momencie wyboru sposobu dostawy Towaru.

       7.    W sytuacji opisanej w punkcie poprzedzającym koszt transportu zostanie ujęty w osobnej                 pozycji na paragonie bądź fakturze VAT obejmującej Zamówienie. Usługa transportowa nie                   wchodzi w zakres świadczenia Sprzedawcy.

        VIII            Prawo odstąpienia od umowy.

1.       Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2014.827 ze zm.), Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wymagane jest wysłanie przed jego upływem wyżej wymienionego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. O otrzymaniu stosownego oświadczenia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Konsumenta, przesyłając potwierdzenie na wskazany przez niego w Formularzu Zamówienia bądź przy rejestracji Konta Użytkownika adres poczty elektronicznej.

2.       W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

3.       Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży należy wysłać na adres:

Prodeck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Fabryczna 6, 32-005 Niepołomice

lub na adres e-mail: sklep@fajnadeska.pl

4.       Konsument zwróci Sprzedawcy nieuszkodzony, pełnowartościowy i nieotwarty Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

5.       Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy:

Prodeck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Fabryczna 6, 32-005 Niepołomice

Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru do Konsumenta, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania w nienaruszonym stanie Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.       Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

7.       W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Towar, ze względu na jego ilość lub wielkość, nie będzie mógł zostać odesłany przez Pocztę Polską S.A., wówczas Konsument przekaże Towary firmie kurierskiej, za co zobowiązany będzie uiścić kwotę zgodną z cennikiem firmy kurierskiej, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do 30 kg koszt dostarczenia towaru wynosi 30 zł. Zamówienia do realizacji na dzień następny przyjmowane są maksymalnie w bieżącym dniu roboczym do godziny 12.

8.       Zgodnie z art. 38 pkt 6 przywołanej w punkcie VIII.1. ustawy, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w tym w szczególności po dokonaniu montażu Towarów.

9.       Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać poniżej.

        IX          Reklamacje dotyczące Towarów.

1.       Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016.380 ze zm.) oraz w zakresie określonym ustawą o prawach konsumenta, o której mowa w punkcie VIII.1 Regulaminu. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w stosunku do Klienta innego niż Konsument jest wyłączona, co potwierdzone zostanie na Formularzu Zamówienia lub na Koncie Użytkownika, danego Klienta.

2.       Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Konsumenta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, uznaje się, że Towar został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym.

3.       Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4.       W przypadku Towaru sprzedawanego w formie outlet, Sprzedawca ujawnia i opisuje wady tego Towaru. W zakresie ujawnionych i opisanych wad Towaru sprzedawanego w formie outlet, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz gwarancji przy sprzedaży.

5.       Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

6.       Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może:

a)      żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta;

b)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.       Wszelkie reklamacje związane z Towarem, Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy:

Prodeck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Fabryczna 6, 32-005 Niepołomice lub na adres e-mail: sklep@fajnadeska.pl

8.       Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Konsumenta. Jeżeli reklamacja Konsumenta jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia uznania reklamacji.

9.       W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

10.   Konsument realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar na adres Sprzedawcy wskazany w punkcie II.11. Regulaminu.

11.   Sprzedawca udziela gwarancji z tytułu niezgodności Towarów z Umową sprzedaży zgodnie z Warunkami Gwarancji umieszczonymi na stronie internetowej http://www.fajnadeska.pl/index.php?id_cms=5&controller=cms

 

Wzór formularza reklamacyjnego można pobrać poniżej.

          X        Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony Sklepu.

 1.          Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie najszybszym terminie wszelkie stwierdzone nieprawidłowości.
 2.          Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę, o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta, na wskazany przez niego w reklamacji adres poczty elektronicznej.
 3.          Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres adres e-mail:sklep@fajnadeska.pl
 4.          Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Sprzedawcy.
 5.          W reklamacji Klient zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko bądź nazwę, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

        XI            Odpowiedzialność.

 1.        Wszelkie informacje i dane zawarte na stronie www.fajnadeska.pl mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. Dz. U. 2016.380 ze zm.).
 2.       Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, lecz w przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.
 3.        Zawartość strony www.fajnadeska.pl przygotowywana została przez Sprzedawcę. Sprzedawca dokłada należytej staranności aby materiały dostępne na stronie www.fajnadeska.pl były przygotowane rzetelnie i profesjonalnie.
 4.        Sprzedawca w maksymalnych granicach przewidzianych prawem nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych przez Klientów na podstawie informacji zawartych na stronie www.fajnadeska.pl, jak również za niewłaściwe wykorzystanie tychże informacji.
 5.        Sprzedawca w maksymalnych granicach przewidzianych prawem nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody poniesionej w związku z niedokładnością lub nieścisłością treści umieszczonej na stronie www.fajnadeska.pl lub dostępnej za jej pośrednictwem, jak również za wadliwe funkcjonowanie, opóźnienia, zakłócenia w łączności między Klientem a stroną www.fajnadeska.pl oraz przerwy w dostępności strony www.fajnadeska.pl, nie gwarantuje również, że strona www.fajnadeska.pl będzie działać bez obecności szkodliwego dla Klienta oprogramowania.
 6.        Sprzedawca oświadcza, że odsyłacze do serwisów internetowych stron trzecich umieszczone na stronie www.fajnadeska.pl zostały wyłącznie dla wygody jej użytkowników, tym samym Sprzedawca nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treści tam zamieszczone.
 7.        Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych, występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient oraz przerwy w funkcjonowaniu strony Sklepu spowodowane siłą wyższą, działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8.        Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze strony Sklepu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.
 9.        Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia, względnie zawieszenia funkcjonalności Sklepu na czas niezbędnych napraw, aktualizacji i dokonywania zmian.

 

        XII            Ochrona danych osobowych.

1.       Składając Zamówienie za pośrednictwem Formularza Zamówień bądź Konta Użytkownika Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, w szczególności dotyczących osób upoważnionych do odbioru Towarów oraz wskazuje imię i nazwisko/nazwę Klienta oraz miejsce dostawy Towarów, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016.922 ze zm.; dalej: „u.o.d.o.”) jest Sprzedawca.

2.       Dane, o których mowa w punkcie poprzedzającym, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, będą przekazywane w niezbędnym zakresie podmiotom uczestniczącym w realizacji Umowy sprzedaży, w tym w szczególności Dostawcy.

3.       Dane osobowe, o których mowa w punkcie XII.1. Regulaminu przetwarzane będą w celu:

a)      wykonania umowy ze Sprzedawcą, której stroną jest Klient, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)-b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) (dalej: „Rozporządzenie”);

b)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia;

c)       prowadzenia działań marketingowych w szczególności przekazywania (w tym na adres e-mail, telefonicznie) informacji handlowych, ofert, itp., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;

d)      monitorowania jakości usług oraz prowadzenia badań satysfakcji Klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;

e)      profilowania, czyli stworzenia profilu Klienta, z wykorzystaniem algorytmów komputerowych, na podstawie jego zachowań, jakie są jego możliwe cechy i preferencje w celu przygotowania i przedstawiania ofert/informacji jak najlepiej dopasowanych do potrzeb konkretnego Klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

4.       Dane, o których mowa w punkcie XII.1. Regulaminu przechowywane będą przez Sprzedawcę przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat od zakończenia okresu trwania Umowy sprzedaży, w szczególności, aby zapewnić możliwość rozwiązywania sporów, dochodzenia roszczeń, w tym roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji.

5.       Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Użytkownika oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia Klienta, w przypadku składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.

6.       W trakcie rejestracji Konta Użytkownika Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia przez Klienta, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem przez Klienta.

7.       Klientowi lub osobie, której dane dotyczą przysługuje:

a)         prawo dostępu do treści swoich danych osobowych:

prawo do uzyskania od Sprzedawcy potwierdzenia, czy przetwarza on dane osobowe Klienta lub osoby, której dane dotyczą oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji:

I.        informacji o celach przetwarzania danych osobowych;

II.      informacji o kategoriach danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę;

III.    informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Sprzedawca ujawnił dane osobowe Klienta lub osoby, której dane dotyczą lub którym ma zamiar ujawnić te dane;

IV.    informacji o możliwości skorzystania przez Klienta lub osoby, której dane dotyczą z praw w zakresie ochrony danych osobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw;

V.      informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

VI.    informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz w określonych przypadkach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Klienta lub osoby, której dane dotyczą.

b)   prawo do sprostowania danych osobowych:

c)    prawo do żądania od Sprzedawcy niezwłocznego sprostowania danych osobowych Klienta lub osoby, której dane dotyczą, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

d)   prawo do usunięcia danych osobowych:

e)   prawo do żądania od Sprzedawcy niezwłocznego usunięcia dotyczących Klienta danych osobowych. Sprzedawca ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, pod warunkiem, że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:

                      I.        dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;

                    II.        cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Sprzedawca nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych;

                  III.        dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

                 IV.        dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Sprzedawca jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Sprzedawcę.

f)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

prawo do żądania od Sprzedawcy ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

                    I.          gdy Klient lub osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę – na okres umożliwiający sprawdzenie przez Sprzedawcę prawidłowości tych danych;

                  II.          gdy przetwarzanie danych osobowych Klienta lub osoby, której dane dotyczą jest niezgodne z prawem, a Klient lub osoba, której dane dotyczą sprzeciwił się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

                III.          gdy Sprzedawca nie potrzebuje już danych osobowych Klienta lub osoby, której dane dotyczą do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi lub osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta lub osoby, której dane dotyczą, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

g)     prawo do przenoszenia danych:

Klient lub osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych Sprzedawcy danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, jeśli jest to technicznie możliwe.

Sprzedawca jest obowiązany udostępnić dane dostarczone przez Klienta lub osobę, której dane dotyczą, które spełniają łącznie następujące warunki:

          I.            przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych;

        II.            dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

h)    prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych:

Klient lub osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Sprzedawcy, w tym profilowaniu. Sprzedawca nie może w dalszym ciągu przetwarzać danych osobowych Klienta lub osoby, której dane dotyczą po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta lub osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Klient lub osoba, której dane dotyczą ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:

          I.            przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody;

        II.            przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą;

      III. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy.

8.       Klient lub osoba, której dane dotyczą uprawniony jest do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w pkt. 7-8 powyżej w następujący sposób:

a)         mailowo na adres sklep@fajnadeska.pl;

b)        telefonicznie pod numerem telefonu 691112279

9.       Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

10.     W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Klient lub osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, zgodnie z art. 18 ust. 1 u.o.d.o.  

       XIII            Polityka prywatności.

 1.        Podmiotem zamieszczającym na teleinformatycznym urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.
 2.        Strona www.fajnadeska.plwykorzystuje następujące pliki cookies:

Nazwa cookie           Rodzaj Cel i zawartość:

 •        __utmz       trwały   przechowuje informacje o tym, skąd do Sprzedawcy trafił Klient;
 •       __utma       trwały   przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego Klienta;
 •        __utmb       trwały   przechowują czas wizyty/przebywania na stronie Sprzedawcy;
 •       __utmc       trwały   przechowują czas wizyty/przebywania na stronie Sprzedawcy.

      3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Klienta ze strony internetowej www.fajnadeska.pl.

     4.       Klient ma możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania         dostępu do informacji jakie stanowią pliki cookies, za pomocą zmiany ustawień oprogramowania           zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym.

     5.       Klient może w każdym czasie zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików             cookies poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej na używanym                                 telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Wskazana powyżej zmiana może jednakże                         spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej www.fajnadeska.pl.                     Wyłączenie plików cookies w przeglądarce może mieć także wpływ na funkcjonowanie plików                 cookies na innych odwiedzanych przez Klienta stronach internetowych

     6.       Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu w związku z funkcjonowaniem           plików cookies nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu                       końcowym Klienta, ani oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

     7.       Sprzedawca nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których                   odnośniki  umieszczone są na stronie www.fajnadeska.pl.

     8.        Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane             również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.

     9.       Klient jest zobowiązany do ochrony i utrzymania w tajemnicy danych umożliwiających                 dostęp do Konta Użytkownika (login i hasło).

    10.   Wszelkie działania realizowane za pomocą Konta Użytkownika oraz oświadczenia woli składane      po uwierzytelnieniu z użyciem prawidłowo podanych danych w postaci loginu i hasła Klienta,                  przypisane będą Klientowi będącemu dysponentem tychże danych.

    11. Sprzedawca stosuje mechanizm plików cookies w celu:

a)         zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klienta;

b)        weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

c)         statystycznych.

 

        XIV            Oświadczenia dodatkowe.

 1.          Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2.          Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wprowadzenia zmienionej treści Regulaminu na stronę Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane za zasadach dotychczasowych.
 3.          Klient oświadcza, iż będzie korzystał z Konta Użytkownika celem:

a)         obsługi procesu składania Zamówień;

b)         obsługi procesu sprzedaży Towarów.

        XV            Zaprzestanie z korzystania z Konta Użytkownika przez Klienta.

 1.            Klient uprawniony jest w każdym czasie do zaprzestania korzystania z Konta Użytkownika i składania Zamówień z wykorzystaniem jego funkcjonalności.
 2.            Klient, który dokonał rejestracji Konta Użytkownika może w każdym czasie zgłosić Sprzedawcy żądanie jego usunięcia, na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej www.fajnadeska.pl. Sprzedawca zobowiązany jest usunąć Konto Użytkownika w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3.             Żądanie usunięcia Konta Użytkownika nie zwalnia Klienta z obowiązku wywiązania się   z zaciągniętych względem Sprzedawcy zobowiązań. 

        XVI            Postanowienia końcowe.

 1.          Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 2.          Umowa sprzedaży może być zawarta tylko w języku polskim.
 3.          Sprzedawca i Klient zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów, jakie mogą powstać w związku z realizacją Umowy sprzedaży oraz korzystania ze strony internetowej Sklepu.
 4.          Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5.          Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 6.          Prawem właściwym dla interpretacji Regulaminu oraz Umowy sprzedaży jest prawo polskie.
 7.          Wszelkie spory wynikłe na tle Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem innym niż Konsument rozstrzygane będą przez odpowiedni Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem  5 czerwca 2018 r.

REKLAMACJA TOWARU NIEZGODNEGO Z UMOWĄ NR________

 

Sporządzono w dniu ______________ w_____________________

Imię i nazwisko reklamującego: ____________________________________________

Adres:_________________________________________________________________

Data nabycia towaru: ____________________________________________________

Nazwa (oznaczenie towaru) _______________________________________________

Cena towaru:______________________

Przedłożony dowód zawarcia umowy – rachunek______________________________

Opis niezgodności towaru z umową ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kiedy niezgodność towaru z umową została stwierdzona ­____________________________________

Żądanie reklamującego:

a)      Doprowadzenie towaru do zgodności z umową poprzez:

- nieodpłatną naprawę *

- wymianę na nowy *

b)      **

- zwrot zapłaconej ceny *

 - obniżenie zapłaconej ceny *

 

Przewidywany termin załatwienia reklamacji_______________________________

 

_____________________                                                                                                     __________________

podpis reklamującego                                                                                                                podpis sprzedawcy

 

Uwaga!

Zgodnie z art. 560 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. Dz. U. 2016.380 ze zm.):

* wybór żądania należy do reklamującego

** tylko w przypadku gdy:

- Sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową lub jej nie naprawił w odpowiednim czasie;

- Wymiana albo naprawa narażałaby reklamującego na nadmierne niedogodności;

- Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę.

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać

tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

Adresat: Prodeck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Fabryczna 6, 32-005 Niepołomice

lub na adres e-mail: sklep@fajnadeska.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy: _________________________________________________

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ____________________________________

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) _______________________________________

 

Adres konsumenta(-ów) _______________________________________________

 

Data ___________________

 

 

 

______________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić